Bảo tàng

Sưu tầm hiện vật bảo tàng là một hoạt động nghiệp vụ cơ bản có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động bảo tàng. Công tác này gắn liền với các khâu nghiệp vụ khác của bảo tàng như nghiên cứu, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giáo dục tuyên truyền tạo điều kiện cho bảo tàng ra đời, hoạt động và phát triển. Nếu không có sưu tầm hiện vật thì sẽ không có hiện vật bảo tàng, mà hiện vật bảo tàng là thành phần cơ bản của bảo tàng và là cơ sở vật chất cho mọi hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng. Do đó các bảo tàng phải tiến hành công tác sưu tầm thu thập hiện vật bảo tàng, xây dựng các sưu tập hiện vật và tư liệu hoá khoa học cho chúng để phục vụ các chức năng và nhiệm vụ của mình.

Di tích

 

Close