SƯU TẦM HIỆN VẬT BẢO TÀNG

Sưu tầm hiện vật bảo tàng là một hoạt động nghiệp vụ cơ bản có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động bảo tàng. Công tác này gắn liền với các khâu nghiệp vụ khác của bảo tàng như nghiên cứu, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giáo dục tuyên truyền tạo điều kiện cho bảo tàng ra đời, hoạt động và phát triển. Nếu không có sưu tầm hiện vật thì sẽ không có hiện vật bảo tàng, mà hiện vật bảo tàng là thành phần cơ bản của bảo tàng và là cơ sở vật chất cho mọi hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng. Do đó các bảo tàng phải tiến hành công tác sưu tầm thu thập hiện vật bảo tàng, xây dựng các sưu tập hiện vật và tư liệu hoá khoa học cho chúng để phục vụ các chức năng và nhiệm vụ của mình.

KIỂM KÊ VÀ BẢO QUẢN HIỆN VẬT BẢO TÀNG

Môn học Kiểm kê và bảo quản hiện vật bảo tàng cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác kiểm kê và bảo quản hiện vật trong bảo tàng.

Trưng bày hiện vật bảo tàng

“Trưng bày hiện vật bảo tàng” là môn học thuộc phần kiến thức chuyên ngành, bắt buộc, được giảng dạy vào học kỳ I - năm học thứ IV, trước đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa. Môn học sẽ giúp sinh viên tiếp cận với các khái niệm, thuật ngữ cơ bản của khâu công tác trưng bày trong bảo tàng, nguyên tắc, trình tự cơ bản để tiến hành một dự án trưng bày hiện vật bảo tàng.

VÀI SUY NGHĨ VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  MÔN KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG

VÀI SUY NGHĨ VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG

Hiện nay, môn học Kiểm kê hiện vật bảo tàng trong chương trình Bảo tàng học gồm 3 đơn vị học trình (45 tiết) được học sau các môn: Lịch sử sự nghiệp bảo tồn bảo tàng, Cơ sở bảo tàng học và Sưu tầm hiện vật bảo tàng.

MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM VỚI NGÀNH BẢO TÀNG HỌC

MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM VỚI NGÀNH BẢO TÀNG HỌC

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về Lịch sử. Hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, lịch sử là những gì thuộc về quá khứ và gắn liền với xã hội loài người.

Môn học Công tác giáo dục của bảo tàng

Môn học Công tác giáo dục của bảo tàng

Công tác giáo dục của bảo tàng là môn học thuộc phần kiến thức ngành mang tính bắt buộc, được thực hiện vào học kỳ I - năm học thứ IV, trước đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

 

Close