BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA

Chủ nhật - 05/04/2015 10:15


Môn học “Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa” là môn học cần thiết cho sinh viên ngành Bảo tàng, Khoa Di sản văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Môn học này sẽ được thực hiện sau khi sinh viên đã học xong môn Kiểm kê, xếp hạng di tích. Với mục đích chuẩn hóa và thống nhất nội dung học tập, giảng dạy chuyên ngành bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. Những kiến thức cơ bản của môn học đáp ứng yêu cầu của đào tạo theo chương trình tín chỉ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Đối tượng nghiên cứu của môn học là nghiên cứu những vấn đề về lý thuyết, thực tiễn về bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Do vậy, môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Về phương diện lý thuyết, bao gồm: Cơ sở lý thuyết về bảo quản tu bổ, tôn tạo di tích. Về phương diện thực tiễn, bao gồm: 1/Những vấn đề liên quan đến quy hoạch, lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 2/Các giải pháp kỹ thuật áp dụng trong bảo quản chất liệu ở các di tích; 3/Lựa chọn, áp dụng các hạng mục trong quy mô tôn tạo di tích vào những đối tượng cụ thể.
Nội dung môn học gồm 7 vấn đề cơ bản tương ứng với nội dung 7 chương, cụ thể như sau: 1/Những vấn đề lý thuyết về bảo quản tu bổ di tích; 2/Sơ lược lịch sử bảo quản và trùng tu các di tích kiến trúc; 3/Các văn bản quốc tế, quốc gia về tu bổ di tích; 4/Những nguyên nhân biến đổi làm hủy hoại di tích; 5/Quy hoạch, dự án, bảo quản tu bổ phục hồi di tích; 6/Kỹ thuật bảo quản, tu bổ di tích theo chất liệu; 7/Tôn tạo di tích.
Trong chương trình môn học, sinh viên sẽ được đưa xuống thực tế tại một số di tích nổi tiếng có niên đại thế kỷ XVII, XVIII… để thực hành các thao tác nghiệp vụ mà môn học cung cấp kiến thức. Thời gian dành cho chương trình tại thực tế chiếm trên 15 tiết học/tổng số 45 tiết học. Song, môn học cũng yêu cầu sinh viên cần hiểu biết sâu sắc những vấn đề lý thuyết về bảo quản, tu bổ, tụn tạo di tích và nghiên cứu hiểu biết sâu sắc tinh thần của các văn bản quốc gia, quốc tế về bảo quản tu bổ di tích. Sinh viên phải biết khảo sát và lập dự án bảo quản, tu bổ cho một di tích. Có thể tham gia theo nhóm thể nghiệm kỹ thuật bảo quản các loại chất liệu gỗ, gạch, đá ở di tích. Khảo sát các điều kiện cần thiết để tiến hành quy hoạch tôn tạo cho di tích.
Giảng viên: Ths. Lưu Ngọc Thành

Tác giả bài viết: Lưu Ngọc Thành

 

Close