HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA

Tiếp nối chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, để phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của một trung tâm đào tạo cán bộ có uy tín của ngành, Khoa Di sản văn hóa đã, đang và sẽ triển khai các nội dung sau:
- Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo theo xu hướng cập nhật – hiện đại và hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; đồng thời cải tiến phương pháp dạy và học, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, chú trọng phát triển khả năng tự học, độc lập trong tư duy và nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ Bảo tàng học.
- Kiện toàn và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng – nhân tố quan trọng trong sự nghiệp “trồng người”. Tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia học tập nghiên cứu ở nước ngoài.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn và xuất bản thêm nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.
- Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các bảo tàng, các viện nghiên cứu, các cơ quan văn hóa – giáo dục trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học.  

Close