LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Di sản văn hóa (tiền thân là Khoa Bảo tàng) được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (26/3/1959). Khoa là cơ sở đào tạo ngành bảo tàng đầu tiên ở Việt nam. Từ khi thành lập đến nay Khoa đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo nhằm đáp ứng thực tiễn nhu cầu xã hội. Với bề dày hơn 50 năm hình thành và phát triển, Khoa Di sản văn hóa đã đào tạo được hàng ngàn cử nhân ngành Bảo tàng học, cung cấp nguồn nhân lực chính trong hoạt động nghiên cứu và quản lý di sản văn hóa. Quá trình đào tạo của Khoa trải qua các giai đoạn chính như sau:
 
- Giai đoạn 1: 1959 - 1977
Khoa chủ yếu đào tạo các lớp trung cấp, chuyên tu bảo tàng và đặc biệt ngay từ khi thành lập Khoa cũng rất quan tâm đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ bảo tàng.
- Giai đoạn 2: 1978 - 1992
Khoa đào tạo bậc đại học, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Văn hóa ngành Bảo tàng. Đồng thời, giai đoạn này Khoa Di sản văn hóa cũng tiến hành xây dựng các tổ bộ môn Bảo tàng và Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa.
- Giai đoạn 3: 1993 - 2000
Khoa tiếp tục đào tạo bậc đại học (bao gồm cả hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm). Năm 1993, Khoa mở đào tạo thêm chuyên ngành Văn hóa du lịch và Thành lập Bộ môn Quản lý - giám định cổ vật thuộc ngành Bảo tàng học. Sau 7 năm đào tạo, đến năm 2000, Nhà trường đã tách riêng chuyên ngành Văn hóa du lịch và thành lập Khoa Văn hóa du lịch thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Như vậy trong 7 năm giai đoạn này Khoa đào tạo cả Bảo tàng và Văn hóa du lịch.
- Giai đoạn 4: từ năm 2000 đến nay
Khoa triển khai mạnh mẽ sự đa dạng hóa các hình thức đào tạo (ngoài việc duy trì đào tạo chính quy bậc đại học, Khoa cũng rất quan tâm mở rộng liên kết đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ bảo tàng; Giám định, Quản lý cổ vật và đặc biệt Khoa mở đào tạo các lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ di tích…). Năm 2012, Khoa chính thức đổi tên thành Khoa Di sản Văn hóa và chuyển từ phương thức đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Đây là bước đột phá công tác đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nói riêng và xu thế của xã hội nói chung. Từ năm 2014, Khoa thực hiện đào tạo hai ngành Bảo tàng học và Quản lý Văn hóa (chuyên ngành Quản lý nhà nước về di sản văn hóa) góp phần cung cấp thêm nguồn nhân lực có trình độ cho hoạt động quản lý, phát huy giá trị di sản văn hóa, nhằm đáp ứng xu thế hội nhập trong tình hình mới của đất nước.
- Cơ cấu tổ chức
Ban chủ nhiệm khoa
Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Sỹ Toản
Bộ môn Bảo tàng học
Phụ trách bộ môn: TS. Nguyễn Sỹ Toản
Bộ môn Bảo tồn Di tích lịch sử văn hóa
Phụ trách bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến   

Close