NGÀNH , CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

Từ năm học 2014 – 2015, Khoa Di sản văn hóa thực hiện đào tạo hai ngành Bảo tàng họcQuản lý Văn hóa (chuyên ngành Quản lý nhà nước về di sản văn hóa) tạo thêm khả năng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho hoạt động quản lý, phát huy giá trị di sản văn hóa
Khoa tuyển sinh khối C và  D1 cho ngành và chuyên ngành.
Ngoài ra, Khoa còn đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về Nghiệp vụ bảo tàng; Quản lý và giám định cổ vật; Bảo quản hiện vật bảo tàng; Khai thác và phát huy giá trị của di tích; Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích...
Từ năm học 2014 – 2015, Khoa Di sản văn hóa thực hiện đào tạo hai ngành Bảo tàng họcQuản lý Văn hóa (chuyên ngành Quản lý nhà nước về di sản văn hóa) tạo thêm khả năng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho hoạt động quản lý, phát huy giá trị di sản văn hóa
Khoa tuyển sinh khối C và  D1 cho ngành và chuyên ngành.
Ngoài ra, Khoa còn đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về Nghiệp vụ bảo tàng; Quản lý và giám định cổ vật; Bảo quản hiện vật bảo tàng; Khai thác và phát huy giá trị của di tích; Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích...
CHUẨN ĐẦU RA
Yêu cầu về kiến thức:
  Nhóm kiến thức chung
- Kiến thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về luật pháp.
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn như: văn hóa học, xã hội học, mỹ học, tâm lý học, lịch sử văn minh thế giới, lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam.
- Kiến thức cơ bản về văn hóa khu vực.
  Nhóm kiến thức chuyên ngành cơ bản và nâng cao
+ Kiến thức cơ bản về Lịch sử Việt Nam
+ Kiến thức đại cương về Bảo tàng học
+ Kiến thức đại cương về Bảo tồn di tích
+ Kiến thức cơ bản về Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam
+ Kiến thức cơ bản về Cổ vật ở Việt Nam
+ Kiến thức cơ bản về  Di sản văn hóa Việt Nam
+ Kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là kiến thức về lịch sử và văn hóa Việt Nam.
+ Kiến thức lý luận bảo tàng học, nghiệp vụ bảo tàng, bảo tồn di tích và các thành tựu khoa học công nghệ mới để vận dụng vào hoạt động của ngành bảo tàng học Việt Nam.
  Nhóm kiến thức nghiệp vụ ngành:
+ Kiến thức về sưu tầm hiện vật
+ Kiến thức về kiểm kê và bảo quản hiện vật
+ Kiến thức về Trưng bày hiện vật bảo tàng
+ Kiến thức về công tác giáo dục trong bảo tàng
+ Kiến thức về kiểm kê và xếp hạng di tích
+ Kiến thức về tu sửa, bảo quản, phục hồi di tích
+ Kiến thức về khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa
  Nhóm kiến thức bổ trợ
+ Kiến thức tin học trình độ B.     
+ Kiến thức về tìm kiếm thông tin trên mạng máy tính.
+ Kiến thức về phần mềm quản lý dữ liệu.
+ Kiến thức về xây dựng và bảo mật dữ liệu.
+ Kiến thức xây dựng và quản trị website.
 - Ngoại ngữ: Đạt trình độ kiến thức nhất định, có khả năng giao tiếp và tra cứu phục vụ cho công tác nghiệp vụ chuyên môn.
Yêu cầu về kỹ năng:
  Kỹ năng về nghiệp vụ bảo tàng:
- Tổ chức thực hiện được các khâu công tác nghiệp vụ như: Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật bảo tàng ở hệ thống các bảo tàng công lập và ngoài công lập.
- Tổ chức thực hiện được quy trình nghiên cứu, kiểm kê, phân loại, tu sửa, bảo quản di tích lịch sử văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể.
-  Nhận diện phân loại và và có khả năng tổ chức quản lý cổ vật ở Việt Nam.
-  Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đối với công chúng thông qua các bảo tàng -  di tích và cổ vật ở Việt Nam.
  Kỹ năng công nghệ thông tin:
- Khai thác được các thông tin từ những nguồn khác nhau bổ sung, cập nhật những thông tin thường xuyên.
- Sử dụng được các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, trưng bày hiện vật bảo tàng,
  Các kỹ năng khác
Có kỹ năng làm việc nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.
Kỹ năng tư duy biện chứng
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Có tác phong làm việc chuyên nghiệp.
  Yêu cầu về thái độ:
- Cử nhân ngành Bảo tàng học có lập trường tư tưởng vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, yêu nghề; Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa; Có tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa Việt Nam; Luôn cập nhật kiến thức mới; ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công tác chuyên môn.
  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên ngành Bảo tàng học làm việc được tại các cơ quan sau:
 - Cục Di sản văn hóa
-  Các bảo tàng từ trung ương đến địa phương (bảo tàng công lập; ngoài công lập).
- Ban quản lý di tích tỉnh, thành phố
- Các Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa
-  Phòng Quản lý Di sản văn hóa
-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
-  Đài truyền hình (Ban Văn hóa - Xã hội)
-  Các công ty Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch)
-  Các Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Khảo cổ học, Viện Văn hóa, Viện Văn hóa - nghệ thuật, viện sử học,…).
-  Giáo viên tại các trường phổ thông và đại học với những chuyên ngành về Di sản văn hóa.
- Phòng Văn hóa & Thông tin các quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố;
  Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi Tốt nghiệp
Sau khi ra trường, cử nhân Bảo tàng học có đủ điều kiện và khả năng học tập nâng cao trình độ như sau:
-  Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan thuộc khối các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn.
- Có đủ điều kiện tiếp tục học lên bậc đào tạo Sau đại học (thạc sỹ và tiến sỹ) thuộc các ngành Văn hóa học; Bảo tàng học; Quản lý văn hóa; Lịch sử; nghệ thuật; Dân tộc học; Tôn giáo.v.v.
- Ngoài ra, sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp tục học lên các bậc học cao hơn tại các trường Đại học quốc tế với các mã ngành liên quan.  

Close