Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng

Thứ ba - 13/06/2017 04:13


Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng

Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng

Trần Lâm Biền (2008), Diễn biến Kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, Hà Nội
Trong quá trình hình thành và phát triển, bao nhóm tộc người khác nhau đã quần tụ để hội thành dân tộc Việt Nam.
Người Việt lớn dần lên từ các nôi nông nghiệp, rồi mở dần địa giới về phương Nam. Trong quá trình đó, họ đã hấp thu biết bao sắc thái văn hoá của tộc người anh em để cùng trở thành một dân tộc có sức sống mạnh mẽ và đa sắc hơn trên một nền tảng thống nhất.
Nghiên cứu về “kiến trúc cổ truyền Việt Nam” cũng là tìm về một mạch nguồn bản sắc dân tộc, trong đó phần nào cũng phản ánh được tính chất xuyên suốt, đa dạng trong thống nhất của lịch sử và văn hoá Việt Nam.
Để bước đầu cung cấp cho bạn đọc vài nét sơ lược về kiến thức truyền thống Việt, tác giả đã hệ thống hoá thành những mảng đề tài cụ thể. Với công trình này, những người viết hy vọng ít nhiều giúp ích cho độc giả có được những khái niệm cơ bản về diễn biến kiến trúc của người Việt, một góc sáng trong đời sống tinh thần, vừa có bản sắc riêng lại vừa hấp thu được tinh hoa của các nền văn minh lớn của nhân loại.
 

Close