Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn - Bảo tàng Việt Nam (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Bảo tàng)

Thứ ba - 13/06/2017 04:36


Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn - Bảo tàng Việt Nam (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Bảo tàng)

Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn - Bảo tàng Việt Nam (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Bảo tàng)

Nguyễn Thị Huệ (2011), Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn - Bảo tàng Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Sách in khổ 14,5x20,5. 232Tr.
Giáo trình Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn – Bảo tàng Việt Nam được biên soạn nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên ngành bảo tồn bảo tàng.
Nội dung của Giáo trình được bố cục theo ba chương:
Chương 1: Những hoạt động bảo tồn – bảo tàng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945- năm 1954.
Đề cập đến bối cảnh lịch sử xã hội trước Cách mạng Tháng Tám 1945, vấn đề bảo vệ di tích lịch sử văn hoá thời kỳ phong kiến, những phát hiện khai quật di chỉ khảo cổ học, kiểm kê di tích lịch sử văn hoá và xây dựng một số bảo tàng của người Pháp, cuối cùng là những thành tựu cơ bản của sự nghiệp bảo tồn bảo tàng Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954.
Chương 2: Sự nghiệp bảo tồn – bảo tàng Việt Nam giai đoạn 1954 -1975.
Trình bày và phân tích bối cảnh lịch sử xã hội giai đoạn từ 1954 -1975, bao gồm: Đường lối chính sách của Đảng về văn hoá, bảo tồn bảo tàng và những thành tựu của sự nghiệp bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, xây dựng hệ thống các văn bản pháp lý, thành lập cơ quan lãnh đạo công tác bảo tồn bảo tàng, xây dựng bảo tàng và hoạt động bảo tàng ở miền Bắc Việt Nam, những hoạt động bảo tồn bảo tàng ở Miền Nam dưới chế độ Mỹ Diệm.
Chương 3: Sự nghiệp bảo tồn – bảo tàng Việt Nam từ năm 1976 đến nay.
Đề cập đến những định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển sự nghiệp văn hoá – bảo tồn bảo tàng, những thành tựu trong sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá, quản lý cổ vật, xây dựng mới bảo tàng và phát triển sự nghiệp bảo tàng, công tác đào tạo, biên soạn tài liệu giáo trình,…

Close