Thông báo 2

Thứ hai - 10/08/2015 22:58


KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN NĂM HỌC 2015-2016
-         Các sinh viên đủ điều kiện được đi thực tập đợt 1 theo hình thức tập trung từng đoàn: 4 tuần từ ngày 30/5 đến hết ngày 25/6/2016
-         Các sinh viên đủ điều kiện được đi thực tập tốt nghiệp theo hình thức tập trung từng đoàn: 10 tuần từ ngày 22/2 đến hết ngày 30/4/2016
Ngoài các đợt thực tập tập trung theo đoàn, các sinh viên đi thực tập theo hình thức bán thời gian được thực hiện ngay sau mỗi đợt phê duyệt của Hội đồng cấp trường cụ thể:
Đợt 1:
Đăng ký danh sách thực tập và khóa luận: từ ngày 14/9-19/9/2015
Tổng hợp và phê duyệt danh sách sinh viên: từ ngày 21/9-26/9
Giao đề tài, đề cương khóa luận, đoàn thực tập và giáo viên hướng dẫn: 12/10-17/10
Chấm hoặc bảo vệ khóa luận, tổng kết thực tập: từ 11/1 – 16/1/2016
Sinh viên tích lũy đủ các điều kiện sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt xét học vụ của học kỳ I (từ 18/1-23/1/2016)
Đợt 2:
Đăng ký danh sách thực tập và khóa luận: từ ngày 18/1-23/1/2016
Tổng hợp và phê duyệt danh sách sinh viên: từ ngày 25/1-30/1
Giao đề tài, đề cương khóa luận, đoàn thực tập và giáo viên hướng dẫn: từ ngày 22/2-27/2/2016
Chấm hoặc bảo vệ khóa luận: từ 23/5-28/5/2016
Sinh viên tích lũy đủ các điều kiện sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt xét tốt nghiệp tập trung (từ 6/6-10/6/2016)
Đợt 3:
Đăng ký danh sách thực tập và khóa luận: từ ngày 28/3-6/4/2016
Tổng hợp và phê duyệt danh sách sinh viên: từ ngày 4/4-9/4
Giao đề tài, đề cương khóa luận, đoàn thực tập và giáo viên hướng dẫn: 25/4-30/4/2016
Chấm hoặc bảo vệ khóa luận: từ 1/8-6/8/2016
Sinh viên tích lũy đủ các điều kiện sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt xét học vụ của học kỳ II (đợt 1 năm học 2016-2017, tháng 9)

Tác giả bài viết: Trần Thị Lệ

Close