Các môn học áp dụng điều kiện tiên quyết của Khoa Di sản văn hóa

Thứ hai - 22/06/2015 05:38


Các môn học áp dụng điều kiện tiên quyết của Khoa Di sản văn hóa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA DI SẢN VĂN HOÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                  
                                                                                                                     Hà nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015
Kính gửi:    -Ban Giám hiệu
-Phòng Đào tạo
 
Các môn học áp dụng điều kiện tiên quyết của Khoa Di sản văn hóa: 
STT Các môn học chuyên ngành Điều kiện tiên quyết
1 Sưu tầm hiện vật bảo tàng Bảo tàng học đại cương
2 Kiểm kê và bảo quản hiện vật bảo tàng Bảo tàng học đại cương
3 Trưng bày hiện vật bảo tàng Bảo tàng học đại cương
4 Công tác giáo dục của bảo tàng Bảo tàng học đại cương
5 Đại cương bảo tồn di tích Di tích lịch sử văn hóa VN
6 Kiểm kê  và xếp hạng di tích LSVH Di tích lịch sử văn hóa VN
7 Bảo quản tu bổ tôn tạo di tích Di tích lịch sử văn hóa VN
8 Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Di tích lịch sử văn hóa VN
9 Lịch sử Việt Nam 2 Lịch sử Việt Nam 1
10 Hán nôm 2 Hán nôm 1
11 Xây dựng khái thác giá trị sưu tâp hiện vật bảo tàng Công tác giáo dục của bảo tàng
12 Xã hội hóa hoạt động bảo tàng và di tích Công tác giáo dục của bảo tàng Phát huy giá trị di tích LSVH
13 Văn bản nôm Hán nôm 2
14 Lịch sử địa lý hành chính Việt Nam Lịch sử Việt nam 2
15 Quản lý bảo tàng và di tích Bảo tàng học đại cương
Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
16 Tiếng Anh chuyên ngành Bảo tàng học đại cương
                                                      Trưởng khoa 
                                                  Nguyễn Sỹ Toản

Tác giả bài viết: Trần Thị Lệ

Nguồn tin: Khoa Di san văn hóa

Close