KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

Thứ ba - 25/08/2015 23:02


Sinh viên các khóa xem lịch học chính trị năm học 2015-2016 trên trang web của nhà trường . Riêng lớp QLDS1 học vào tuần VI (từ 26/9/2015-27/9/2015)

Tác giả bài viết: Trần Thị Lệ

Close