Thông báo về Thủ tục làm trợ cấp XH, miễn giảm học phí,hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 cho sinh viên

Thứ hai - 07/09/2015 04:47


Yêu cầu Ban cán sự các lớp BT32A,B; BT33; BT34; QLDS1;BT35; QLDS2 lên văn phòng khoa gặp Cô Lệ để triển khai thủ tục làm Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2015-2016

Tác giả bài viết: Trần Thị Lệ

Close